Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van INDUSTRIAL COMPONENTS HOLLAND BV
Gevestigd te (7913 ZX) Hollandscheveld aan de Thijs Thalenstraat 1. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen.

artikel 1 – toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst en de uitvoering van iedere overeenkomst tussen ICH en haar afnemers.
1.2 Eventuele door afnemer gemaakte bedingen, standaardvoorwaarden van afnemer daaronder begrepen, zijn alleen dan van toepassing indien ICH die schriftelijk heeft aanvaard.

artikel 2 – aanbiedingen
2.1 Ieder aanbod van ICH is geheel vrijblijvend, o.a. voor wat betreft de prijzen, aantallen, soorten, maten, gewichten en levertijden.
2.2 Een overeenkomst tussen ICH en afnemer komt tot stand door ICH’s schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de overeenkomst.
2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door ICH.
2.4 Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook op onder meer, maar niet beperkt tot, producten, diensten, adviezen, documenten, materialen, ontwerpen, schetsen, offertes berusten bij ICH en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ICH.
2.5 Indien het door ICH aan de afnemer geleverde product afwijkt van de afbeelding op het internet, dan geeft dit geen aanleiding tot het ongedaan maken van de overeenkomst door de afnemer en is ICH hiervoor nimmer aansprakelijk. De door ICH op het internet getoonde technische informatie kan bij voorbeeld door innovatieve ontwikkelingen niet corresponderen met het door ICH aan de afnemer geleverde product. Dit geeft voor de afnemer geen aanleiding tot het ongedaan maken van de overeenkomst en ICH is hiervoor nimmer aansprakelijk.

artikel 3 – prijzen en kosten
3.1 Alle geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen. ICH behoudt zich het recht voor, tot het moment van orderbevestiging, de geoffreerde prijzen te verhogen, met name indien de kostprijs wordt verhoogd. De kostprijzen worden o.a. bepaald door lonen, salarissen, sociale lasten, kosten van grondstoffen en andere materialen, verzekeringspremies en koers- en valutaverhoudingen. De koopprijs is de prijs, vermeld in de orderbevestiging.
3.2 De koopprijs is af Hollandscheveld.
3.3 De koopprijs is exclusief BTW of gelijksoortige belastingen, kosten van verpakking en transportkosten en kleine onkosten.

artikel 4 – transport, verzekering, levering en risico
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt ICH zorg voor het transport van de gekochte en de te leveren producten.
4.2 Eventuele transportschade dient terstond na ontvangst door de afnemer schriftelijk aan ICH te worden gemeld. Bij gebreke van schriftelijke melding verliest de afnemer het recht tot verkrijging van iedere vergoeding, met name schadevergoeding, waaronder gevolgschade.
4.3 Indien schriftelijk is overeengekomen dat de afnemer voor het transport zorgdraagt, dan dient hij de gekochte producten op de door ICH opgegeven datum en plaats af te roepen. Bij gebreke van tijdige afroep, zal ICH de producten opslaan voor rekening en risico van afnemer.
4.4 De levering van de producten is voltooid: a: indien ICH voor transport zorgdraagt, door afgifte aan het door afnemer opgegeven adres. b: indien afnemer voor transport zorgdraagt, door afgifte aan de vervoerder.
4.5 Het risico van de gekochte en de te leveren producten gaat op de afnemer over, zodra de producten zijn afgegeven aan het adres van afnemer, zulks indien ICH voor het transport zorgdraagt. Indien afnemer zorgdraagt voor het transport, dan gaat het risico van het gekochte en de te leveren producten op de afnemer over zodra de overeenkomst tussen afnemer en ICH tot stand is gekomen.
4.6 Het is afnemer verboden de levering van de producten te weigeren. Alle uit deze weigering voortvloeiende kosten en schaden zijn geheel voor rekening en risico van de afnemer.

artikel 5 – levertijden
5.1 Onder levertijd dient te worden verstaan de in de orderbevestiging bepaalde termijn, waarbinnen het product dient te worden verzonden danwel voor verzending gereed dient te staan. De opgegeven levertijd geldt bij benadering en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 De afnemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van overschrijding van de levertijd, op grond van welke oorzaak dan ook.

artikel 6 – overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ICH kan worden gevergd, waaronder onder meer stakingen, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen in de ruimste zin des woords, sabotage, ongevallen, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, en/of vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers.
6.2 Indien ICH door overmacht haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, dan is zij gerechtigd te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

artikel 7 – betaling en incasso
7.1 Betalingen dienen te worden verricht binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting op welke grond dan ook.
7.2 ICH heeft het recht in gedeelten te leveren. Zij is dan gerechtigd de afnemer voor iedere deelzending te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
7.3 Betalingen worden toegerekend aan de oudste vordering en strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.4 De afnemer heeft nimmer het recht zich op compensatie te beroepen.
7.5 ICH heeft te allen tijde het recht zekerheid te verlangen van de afnemer voor de van diens nakoming betalingsverplichtingen. Indien de afnemer de verlangde zekerheid niet stelt, dan behoudt ICH zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten.
7.6 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan worden alle eventuele overige vorderingen van ICH op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
7.7 Bij niet tijdige betaling is de afnemer, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke handelsrente verschuldigd. Door ICH te maken (incasso)kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn volledig voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,–.

artikel 8 – eigendomsvoorbehoud
8.1 ICH blijft eigenaar van alle door haar aan de afnemer geleverde producten, tot het moment dat de afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens ICH. Afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade aan de producten die eigendom zijn van ICH.
8.2 ICH is gerechtigd en/of wordt onherroepelijk gemachtigd, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, haar producten terug te nemen voor zover afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

artikel 9 – garantie en aansprakelijkheid
9.1 Indien na feitelijke aflevering van door ICH gefabriceerde en/of geleverde producten gebreken/ fouten blijken te vertonen, dan is de afnemer binnen acht dagen na levering verplicht dit schriftelijk aan ICH mede te delen. De afnemer verliest haar recht op reclame jegens ICH indien zij dit niet binnen de termijn van acht dagen doet.
9.2 Indien door ICH is vastgesteld dat de afnemer terecht heeft gereclameerd, dan is ICH gehouden op haar kosten tot het vervangen of herstellen van de door haar gefabriceerde en/of geleverde producten. ICH zal zulks dan naar beste kunnen en zo spoedig mogelijk doen. ICH is niet aansprakelijk voor eventuele schade van afnemer voortvloeiende uit het vervangen of herstellen van de producten. ICH is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van afnemer indien de afnemer zelf overgaat tot het vervangen of herstellen van door ICH aan haar geleverde producten.
9.3 ICH is nimmer aansprakelijk voor welke schade, waaronder gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt door haar producten of welke schade dan ook, waaronder bedrijfsschade, schade geleden door de afnemer en/of personeelsleden en/of derden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ICH, in welk geval ICH nimmer gehouden zal zijn tot een hogere schadevergoeding dan een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het desbetreffende product met een maximum van € 10.000,–.
9.4 ICH is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door haar personeel.
9.5 Afnemer is gehouden ICH zowel in als buiten rechte volledig te vrijwaren van iedere aanspraak van derden.

artikel 10 – ontbinding
10.1 Onverminderd het overigens bepaalde heeft ICH het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en/of ingebrekestelling op het tijdstip waarop de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard en/of daartoe aanvragen zijn gedaan, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheidover haar vermogen of delen ervan verliest, danwel in geval van overname van de afnemer door derden, onverminderd het recht op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding.

artikel 11 – toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op het sluiten en/of de inhoud en de invoering van de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Elk geschil zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. ICH blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.